De broederschap van O.L.Vrouw van de Rozenkrans in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek

Dat de parochieregisters met dopen, ondertrouwen, huwelijken en begravingen de basis vormen voor genealogisch onderzoek is alom geweten. Maar de pastoor noteerde hierin soms nog andere informatie die niet minder belangrijk is. Sporadisch bevatten ze fragmenten van rekeningen, attestaties, kerkgebruiken en ledenlijsten van broederschappen. Deze laatste zijn als het ware een soort bevolkingsregister ‘avant la lettre’. Er kunnen ook leden in opgenomen zijn uit naburige gemeenten. Dit maakt dat dergelijke lijsten voor genealogen zeer interessant kunnen zijn.  Aan het begin van de 17e eeuw kenden de broederschap van O.L.Vrouw van de Heilige Rozenkrans een enorme opkomst. Het waren vooral de pastoors die er op aansturen van het bisdom het initiatief toe namen. Waarschijnlijk omstreeks het jaar 1645 nam pastoor Joannes De Marez het initiatief tot de oprichting van een dergelijk broederschap. Pastoor Honnoré schrijft in zijn antwoord op een vragenlijst aan het bisdom Mechelen, dat het over een broederschap van aanbidding gaat welkelijk voor het begin geschreven is door pastoor De Marez. Alhoewel nergens een vermelding staat dat het over een broederschap gaat, hebben we langs een omweg toch het afdoend bewijs gevonden dat het zeer waarschijnlijk gaat om de O.L.Vr. van de Rozenkrans. Dit broederschap bestond nog omstreeks het jaar 1900. Honnoré schrijft: Het broederschap van de H. Rozenkrans, heeft voor doel de geloovigen aan te zetten O.L.V. te vereeren door het lezen van het rozenhoedje. Voornaamste feestdag de 1sten Zondag van Oktober. De eersten Zondag van iedere maand wordt de Hoogmis met uitstelling van het Allerheiligste aan den autaar van O.L.V. Gezongen.

De afzonderlijke bladnummering  geeft aan dat de gehele lijst niets met de overige akten in het parochieregister te maken heeft. In het totaal aantal bladzijden van het parochieregister begint de lijst op blz. 112 verso. In de ledenlijst staan 520 personen op zestien bladzijden ingeschreven. De schommelingen in het bevolkingsaantal wegens oorlogshandelingen, maken het voor deze periode echter moeilijk een cijfer te geven van het juiste aantal inwoners. Volgende tabel toont dit:

Jaartal

Aantal communicanten

Geschat aantal inwoners

1614

300

500

1618

400

666

1628

400

666

1654

450

750

Op blz. 1 van de lijst staan een reeks opeenvolgende pastoors, onderpastoors en andere geestelijken. De bladnummering bewijst dat deze bladzijde ook bij de broederschap behoort, waarbij de eigenlijke ledenlijst begint op bladzijde 2. De lijst begint net voor het overlijden van 29 augustus 1652 en na een huwelijk van 5 mei 1663. Onderaan deze blz. wordt aangegeven dat de huwelijken vervolgen op folio 46. Dit bewijst dat de lijst er reeds voordien in stond op een plaats waarvan de pastoor dacht dat er nog tijd genoeg was vooraleer hij met de akten tot daar zou komen. De plaats van de overlijdens na de lijst werd door gemeentesecretaris Guilielmus Van Lierde verkeerd geïnterpreteerd toen hij in 1867 zijn klapper op de parochieregisters samenstelde. Hij dacht dat het ook overlijdens waren. Hij gaf deze personen aan als overleden vóór 1654 en 1655. De vermelding bv. van een gans gezin wijst er op dat het over een geheel ander soort gegevens gaat. Wat onze aandacht trekt zijn vijf personen bovenaan op blz. 1. Onder hen drie vooraanstaande niet geestelijken. De overige geestelijken op deze blz. zijn onweerlegbaar nadien bijgeschreven door latere pastoors. Honnoré beweerd dit ook. Onder het vijftal dat onze aandacht trekt, zien we dorpsheer Louis Clarisse en een Marie Clarisse.

Claris(se)

De familie Claris is afkomstig van Rijsel en vestigde zich aan het einde van de 16e eeuw te Antwerpen.

I. Louis Claris, handelaar te Antwerpen; gehuwd met Marie Le Batteur, waarvan:

II. Roger Claris, bankier, groot-aalmoezenier en schepen van Antwerpen, Heer van Dilbeek; overleden 22 september 1622; gehuwd met Sara Breyel. In 1614 voegt hij “de” toe aan zijn familienaam. Hij sticht een Kapucijnenklooster te Lier. Als lid van de broederschap van O.L.Vr. van de Rozenkrans in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen is hij omstreeks 1617 medeopdrachtgever voor de bestelling van een schilderij dat bestemd is voor deze kerk. Deze voormalige kloosterkerk der Dominicanen werd opgericht in 1571. De broederschap van de Rozenkrans werd door de Antwerpse dominicanen opgericht ter gelegenheid van de zeeslag van Lepanto, waarbij de katholieke vloot op 7 oktober 1571 de zege behaalde op de Turken. Deze overwinning was te danken aan het bidden van het rozenkransgebed, een initiatief van de dominicanerpaus Pius V. Dit verklaart waarom de dominicanen een bijzondere voorliefde  vertonen voor de Rozenkrans. 

Uit dit huwelijk:

III. Louis Claris, graaf van Clairmont; overleden te Antwerpen; gehuwd met Marie Noirot.  Op 4 juli 1608 koopt hij het Grootkasteel met de heerlijkheid Dilbeek van de bisschoppen van Kamerijk. Hij leent aanzienlijke geldsommen aan de Spaanse troepen in hun strijd tegen de protestanten. In ruil krijgt hij de heerlijkheden Sint-Agatha-Berchem en Zellik in 1626; Bekkerzeel, Groot-Bijgaarden en Kobbegem in 1628. In 1630 is hij amman van Antwerpen. Zeer godsdienstig ingesteld laat hij een kapel bouwen toegewijd aan Sint-Ambrosius die reeds lang verdwenen is. We bezitten nog een mooie afbeelding in het kaartboek van het Sint-Janshopitaal. In 1632 wordt hij ridder.

Uit dit huwelijk:

IV. Louis Roger Lowis Claris, Heer van Dilbeek, Bekkerzeel, Sint-Agatha-Berchem; gehuwd met Marie Anne de Meulenaere de Corteweile. Medestichter van de O.L.Vr.- broederschap van de Rozenkrans te Dilbeek. Volgens Leo van de Pas overleed hij te Antwerpen 6 juli 1666. Volgens het parochieregister van Dilbeek en Elisabeth de Viron in augustus 1663. Hij hypothekeerd zijn goederen voor 20, 503 pond en op 31 augustus 1652 verkoopt hij wegens schulden de heerlijkheid Dilbeek aan zijn schuldeiser Jan-Baptiste Cachiopin de Laredo, ridder en heer van Caloo.

In de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek hangt een schilderij uit het begin van 17e eeuw dat de Heilige Rozenkrans voorsteld en waarbij O.L.-Vrouw de rozenkrans schenkt aan de H. Dominicus Guzman. O.L.Vrouw is omringd met de vijftien Geheimen v.d. Rozenkrans. Afmetingen: hoogte 245 cm breedte 200 cm. Het KIK geeft verkeerdelijk Kempener, J. D. als kunstschilder van dit werk. Op het schilderij lezen we de intitialen I.D.KEMPENER . M`;V;NVVEL van Joannes De Kempeneer en zijn echtgenote Maria Van Nuvel. Hij was schepen van Dilbeek, arm- en kerkmeester van de Sint-Ambrosiuskerk en overleed te Dilbeek op 8 augustus 1650. Waarschijnlijk bekostigden zij  dit schilderij. Beiden hebben nog hun grafsteen in de kerk. Een andere die we in de lijst aantreffen is  Nicolaus Batens. Hij overleed op 14 juni 1646 en was meyer van ’t land van Gaesbeke. Zijn grafsteen bevindt zich nog in de kerk.

DE MAREZ, DE MARE, DE MAIREE, DE MAREE Joannes (Johannes) was reeds in 1618 curati in Dilbeke. In 1630 ondertekend hij samen met andere pastoors uit het Land van Gaasbeek een overeenkomst tussen de aartsbisschop van Mechelen en de heer van Gaasbeek aangaande kerk-en armbestuur. Hij overleed te Dilbeek in december 1646.

HUENAERTS Joannes  was kapelaan gedurende 40 jaar vanaf 1624.; presbitero en ludimagistro in Dilbeke in 1626. In het overlijdensregister staat: “Heunaerts Joannes R. D. gedurende 40 jaar kapelaan van onze kerk, + 20 januari 1664, vicepr.”. Zijn grafsteen ligt nog in de kerk.

We mogen besluiten dat de broederschap van O.L.Vrouw te Dilbeek werd opgericht omstreeks het jaar 1645. De oprichters waren: pastoor Joannes De Marez, onderpastoor of kapelaan Joannes Huenaerts, dorpsheer Louis Clarisse  en meyer Nicolaus Batens. Schepen Joannes De Kempeneer en zijn echtgenote Maria Van Nuvel bekostigden of lieten het schilderij van de Rozenkrans maken. De stichtingsdatum lag vóór december 1646 (overlijden van pastoor De Marez) en niet vroeger dan 18 oktober 1625 (huwelijksdatum van Joannes De Kempeneer & Maria Van Nuvele). Het aantal ingeschrevenen wijst op een groot succes. Dit was voorzeker voor een groot deel te wijten aan de onrustige tijd waarin onze voorouders leefden. Voortdurende oorlogen en Franse invallen teisterden onze gewesten. De bevolking zocht steun in godsvrucht. Met het beheren van de armentafel had de kerk grote invloed op de menselijke noden.

Ledenlijst van de broederschap

Het is een mooie verzameling voor- en familienamen uit de eerste helft van de 17e eeuw. We hebben de authentieke schrijfwijze van de namen overgenomen. Er staat soms een kruisje, maalteken, streepje of een punt naast de persoon. Deze hebben we gemakshalve achterwege gelaten. De aantekening in voetnoot geven bij sommige personen de dag en het uur van het bidden aan. Bv. 17 jan. a 9 usque decimam orat mane “17 januari van 9 tot 10 ’s morgens bidden”.

R dus Joês de marez Pastor

obiit decembi 1646

R dus Joês húenaerts Vicepr´

obit 20 Januari 1664

Mÿn heer Lowis Clarisse

Augusti 1663

Nicolaus batens

obit 14 iunii 1646

R dná Maria Clarisse

obit

 

Catharina hesselinckx

Antoniús de paúw

Catharina Vander helst

Magdalena Van droghenbroeck

gùlielmus leewmans

Clara Vanden dries

Petrús roobaúts

Catharina Vander steen

Joannes Crabbe[1]

Catharina Vander perren

Joanna momba mommaers

Joannes Vander perren

Anna Vander Scheúren

Jacquemeÿne de roo ron

Gerardús sloeckx

Ad maiore dei gloriam[2]

Godefroy D’oyenbrugghe[3]

Anne Marie Doienbrúgghe

Marie Agnes Doienbrugghe

Marie De Hobovalle

húbertús polspoel

Elisabeht van schipdael

Josina crochuÿts

Maria de berchs

Maria brúÿne

Joanna Hallemans

Catharina lambrechs

Catharina marchant

Súsanna Vàn den beúrre

Catharina Van den Bosch

elisabeht meetens

Maria stepts

Joos hoiens

Maria Van den Bosch

Arnoldús hesselinckx

Joannes de kempener

dirick van leew

dirick van leeuw

bartholomeús de brúÿne

marcús van neúúel

Jacobus hannaert

piereÿnten he eÿdelheÿt

Joanna hannaert

Joanna Waúwens

Joanna van laete

maria Vander meúlen

girtrúdis stipts

anna vanden perre

Judocús SchooJans

Gúillielmús de thobel

Anna Vander elst

Magreta Scepens

Petra heymans

Jan lúppens

Maria laúwens

Petrús Willams

Joanna de Paúwe

Joannes Van ouerstraeten

Hendricús Viseirs

Petrús gheerts

Jacobús Weÿnens

georgius Van onsem

Arnoldús t S’aenders

Jodocus Vanden beúre

Maria de doncker

Elisabeth Wielaems

Maria Van Abelt

Maria Vander kelen

leonart pútmans

Antonis Schoon Jans

Petrús Vander eÿden

herman de robels

Catharina robels

Joanna Cornelis

Joannes plaesse

Maria Schoon Jans

Joanna Alemaers

Maria Smesmaekers

elisabeht Vander Smissen

Magdalena moemaers

Niclaús Vander Múel(en)

Ambrosius vander becken

Elizabeth batens[4]

Catharina húÿghe

Maria Maersians

Maria Itterbecx

Ambrosius Vander elst

Jacques húÿghe

Peeter Van Cútsem

Geraert Lambrechs

Anthonia Geerts

Jan Mertens

Anna Polspoel

Martinus Mommaerts

Maria hannaerts

Catharina Vr heren

Maria Polspoel

Maria Moonens

Maria Van Núúele[5]

Margareta V’heylweghen[6]

Anna de Weghe

Joanna crabbens

Dionisiús tiboúts

Seúerin Catherin

Antoen Poúlle

Anna Moonens

Maria van latúm

Jacobus Mas

Joês hannaerts

Catharina Vander elst

Jan Itterbeeckx[7]

Elizabeth Vander moesen

Geertrúyt de Cúester

Maria de lannoot

Elizabeth de Weghe

Catharina Schollens

Stephanús Schryúers

húbert ottermans

Joês Van capenbergh

Maria Schoonheyts

Michiel de brússel

Maximilian Vander eycken

Peeter Steps

Elizabeth Verhasselt

Arnoldús van leúúen

Anna Matton

Lauerys Parys

Barbara alderbos

Judocús Roybaert

Lodowcus Roybaert

Joês Roybaert

Josephus Roybaert

Gabriel Roybaert

Joâ Roggmans

Elizabetha Crabben

Joâ Jan Willems

Anna de thobel

Elizabetha swerts

Anna huyghe

Andreas Van druggen(brock)

Anna Sconne Jans

Philippus Kelegem

Catharina Plaes

Júdocús Vanden borre

Anna esselinckx

Jan Viseirs

Catharina Viseirs

Maria Van overstraten[8]

P. F. de Locquenshio Pameles

Magreta Crabbe

Joâ de brúyn

Joa Van Cutsem

Anna de Knop

Alena Willams

Sara Willams

Anthoen Verhasselt

Magreta Viseirs

Joâ Peters Cústers

barbara Knops

Catharina Meert

Jois lúppens

Joês Moenens

Magdalena hannaerts

Joos vanden bosch

Petrús de brúyn

Jacobús de Knoop

Clara de Paúwe

Hendrick lombart

Martinús crocaert

franciscús Vander húcht

Joâ Zegers

Gasperina Craemens

Júdocus de Koker

Lúcas de brúÿn

Margareta de mesmaker

Stephanús de baermaker

Barbara Alderbos

Barbara Vander beken

Catharina Van nieúwenhoúen

Joanna de brier

Geertrùdis Van oúerstraten

Maria Steps

Nicolaús Pricaer

elisabeht Veralleweghen

Jacobus Van Coetsom

Anna hannaerts

Margareta Van Steenenberghe

Joanna Schoon Jans

Petrús de Wiese

Joannes Schoon Jans

Joanna Meert

Anna de cúester

Maria de Smet

Maria neetens

Christina de brúÿn

Magdalena Van Múers

Francisca Vander meúlen

Magdalena de Reúw

Anna Van gindertalen

Maria Vân Winckel[9]

Joannes Marchiant

Jùdocús Jacomyns

Elizabeth hymans

Egidiús Weynts

Maria Lion

henricús Mertens

Maria Jacomyns

Reynerús de Leeneer

Franciscús Mertens

Petrús húenaerts

Franciscús Mertens

Joês Marchiant Júnior

Catharina Loens

Jacoba Timmermans

Joanna Lissens

Elizabeth de Keúster

Clara de brier

Elizabeth de mesmaecker

Anna de qúanter

Philippús Súys

Anna de mesmaecker

henricus Sloecx

Maria Sloeckx

Anna Jacomyns

Elizabeth de peúttere

Joannes Vander beken

Magdalena Sneps

Catharina Lissens

Catharina Vander beken

Maria beernaerts

Anna Vanden broeck

Anna Vander beken

Nicolaús Steppe

Nicolaús Vander beken

Petrús Van Scepdael

Anna de Raet

Franciscús Van Leeúwe

Petrús de Keúster

Nicolaús Vanr Smissen

Arnoldús Vander beken

Arnoldús Van Lathúm

Anna Van Núúel

Petrús Mattens

Maria Cortvrindt

Joanna hymans

Paúlús hymans

Martina Moonens

Joanna Vanden Steene

Joannes Vanden Bosch

Judocús de Brier

Joanna de Ronghe

Egidiús Van Sint Jans

Philippús de Brier

Maria heymans

Joanna Van droogenbroeck

Arnoldús moonens

Jacoba Steppe

Anna Jacobs

Catharina de keúster

Joannes Jacomyns

Elizabeth huyghe

Egidiús heymans

Jacobús ketelbant

Reynerús Steppe

Joannes Steppe

Joanna Moonens

henricús biemont

Baldúwinús Jacobs

Egidiús Mertens

Daniel Crabbe

Barbara Súys

Joâ de Mari(z)

Joâ biemons

Ambrosiús Itterbeckx[10]

elisabeht Van koetsom

Carolús bimmont

Maria mertens

Dnús Joês de mol

Maria Vander meren

Marcús Vander elst

Catharina húÿghe

Elisabeth opalphens

henricús opalfens

Catharina crabbe

Clara Vander elst

Joannes de brúyn[11]

Margareta Van Coninckxloo

Judoca Van drogenbrock

Anna Rottiers

Maria Vanden crúyce

Joanna Van G’hendt

Petrús Súetman

Stephana hiblaút

Margareta Vander beken

Franciscús Raemackers

Petrús Viseers

Joîs Geets

henricús herdenbergh

Joanna Itterbeeckx

Catharina de marez

Maria geens

Catharina esselincx

Maria Steps

Joannes Lúyckx

Christianús Sanglier

Pirynken Viseirs

Philips tSúys

Magdalena Vân bossche

Joannes Van Schepdael

Laúrentiús Vanden Bosch

Joês Willems

Gillis Vander beúrght

Joês de tobel

henricús mostaert

Stephanús de baermaker

Maria Vander elst

Elizabeth Vander elst

Elizabethy Itterbeeckx[12]

Jan Verhasselt                 

Elizabeht Stroilens

Maria de koker

Joos Aúdemeich

Gielis de Tobel

Joannes bap; de Thobel

Joanna briers

Catharina Wilmans

barbara Vanden Haùte

henricús Vanden hoúte

Joannes de Kempener Júnior

Maria de neve

Maria de thobel

Petrús de tobel

Maria van drooghenbroeck

Anna Itterbecx

Marcus de Potter

henricus Steps

Joanna Viseirs

Maria Van droogenbrock

Godefridús Itterbeeckx

Laúrentiús binom

Gillis Vander Smissen

Ambrosiús Vander elst

Catharina Smets[13]

Joanna húÿghe

Elizabeth Van núvele

Cornelia Moonens

Jacobús Vanden borre

Clara húyghe

Daúid de borst

Petrús Vanden borre

Joanna polspoel

Anna sbryels

Joanna Ingelants

Catharina itterbeeckx

Adrianús Verhasselt

Joannes ottermans

Martinús de mesmaecker[14]

Jan Meert

Daniel Van droogenbroeck

Carolus Van Lathem

Cornelia govaerts

henricús Vander Eÿcken[15]

Robertús Súetmans

Magdalena pepersackx

Joannes de mol

Laúrentia húemens

Martina Langhmans

Maria Itterbeeckx

Elizabeth Wÿnants

Elizabeth Vlúggh

Mattheús de tobel

Gúilhelmús Steps

Marcús Speeckaert

Joannes Vander Vinnen

Maria Magdalein

Catharina esselinckx[16]

Antonis Van Steenbergh[17]

Maria Clare

Petrús Lombaerts

Magdalena polspoel

Arnoldus Lombaerts

Cecilia Van oúerstrate[18]

Joannes tibaút

Barbara Schoúwmants

Joanna Van Schepdael

Joâ Vanden beúrre

Catharina Vits

Jacobus Van droogenbroeck

Marcus de Vos

Barbara van hoúte[19]

Margareta Steps

Sr Gabriel Niclaes[20]

Jacobús de koker

henricús de Wege

Anna Vanr Smissen

Judocús Itterbeeckx[21]

Anna Vân broecke

Maria Vanden brúel

Confraternitatis D° Alene[22]

Anna Stevens

Magarita Stevens

Margareta Vander elst

Gúilhelmús moonens[23]

Franca Vanr meúlen[24]

henr. Van latûm[25]

Petronilla Speeckaert

Aúgústinús Speeckaert

Jacoba de Vos

Catharina Vân Steene

Maria de reuwe

Jacobús de becker

Catharina Speeckaert

Francisca Vanden Perre

Júdocús Vanden borren

Petrús de Ronghe

Elisabeth steps

Joâ (beemonts)

Antoniús divoot

Maria Van Meurs filia qúirini

Maria de kempener[26]

Jaqùemÿn Schellinx

Joannes Vander meúlen

Catharina Waúters

Nicolaús batens

Robertús Súetman

Elizabeth Kannaerts

Maria Meerts

Clara Vander elst

Maria Magdalein[27]

Anna Clari(s)

Guilhelmús Vân beúrght

Elizabeth de brier

Jacoba aút[28]Gúilhelma Speeckart

Nicolas Waúlters

Martinus boterdaels

Corneelius Vander Smissen

Elizabeth Súetmans

Antonia vander Smissen

Paúlús Vân Winckel

Anna bossúyt

Franciscús húyghens

Jan Meert filius Francisci

Júdocús Vân Winckel

Joanna polspoel filia Caroli

Joanna tshamers

Anna Vander meùlen

Jan Portiers est Nieúlant

Jan de Wilder

(Guillam) Vander hagen[29]

Martina Van (Núúele) religiosa ad ixndoniúm bruxell[30]

Arnoldús de mesmaecker

henricús tibaút

Adrianús de Winne

Catharina Vander linden[31]

Joannes Van Meulem

Ambrosius Vanr elst[32]

Johanna Waúltier

Michael dú pondt

Anna Maria dú pont

Martinús de mesmaecker

Joannes de mesmaecker

Corneliús vân hoúte[33]

Andreas Meert[34]

Maria de vos

Magdalena húynaerts[35]

Daniel Van droogenbroeck[36]

Júdocús de Ceúster

Barbara Willems

Egidius Van Wetter[37]

Maria Van overstraten vidúa Martiny de mesmaker[38]

Joanna polspoel

Maria liefferinx

Maria meert

hermannús Vander meúlen

Catarina húysraú van ge(ever) populer in de luyts

Martina Marcheant

hieronimús Schoonians[39]

Elisabeth vanderdoodt[40]

Catharina Van Lathem[41]

Elisabeth Boterdael[42]

Maria botsom

Anna Alydt

Maria de Becker

Petra Seventiens

Cornelia govaerts

elisabeth Walravens

Francisca van steenberghe

Jan Lippens

Joannes Lùeckx

Jan van droogenbroeck

Bartholomea de dobbeleir

Joannes Leemans

Anna heÿmans dom(icella) …[43]

Gúielmús de Cuÿper Senior

Nicolaes Vander Smissen

Petrús de Cúyster

Jacoba gellingen uxore petri hellinx

Joannes Itterbeckx[44]

hendricús Vander Smissen

Joannes de Kúyster

Rolandús de koker

Joannes de Reúwe

hendricús biesmans

Jacobús de mol

gertrúdis Meert

Franciscús Meert

Philippús de mol

N Van múers

gertrúdis Wynants

gúielmús de Cúÿper Jún

Jan de qúanter

Catharina Woúters

adrianús van droogenbroeck

Antoniús mertens

Joannes de Ceúster

Clara de mol

 

 

Bronnen

Parochieregisters van Dilbeek.

Archief OCMW Brussel.

Archief Aartsbisdom Mechelen.

Archief barones Elisabeth de Viron.

Marcel Leys

Emanuel Moeremans. Simples Notes sur Dilbeek, Anderlecht et Scheut, Liège 1895.

Alphonse Wauters. Histoire des environs de Bruxelles. Uitgave 1855 deel II op Googleboeken.

Piet Crispeels. Het kerkelijk leven in de dekenij Sint-Pieters-Leeuw.

www.genealogics.org

www.heiligen.net

 

 
O.L.Vrouw omringd met de vijftien Geheimen v.d. Rozenkrans schenkt de
rozenkrans aan Dominicus Guzman. Archief KIK. Eigen archief.

 

 
De Sint-Ambrosiuskapel in 1713. Kaartboek van het Sint-Janshospitaal. Archief OCMW Brussel. Eigen archief.

 


Het Grootkasteel, de kerk en het Kleinkasteel in 1633. Archief Elisabeth de Viron. Eigen archief.


 


[1] 24 Júnÿ a 7a usque 8 a mane.

[2] Het Latijnse spreekwoord Ad Majorem Dei Gloriam (vertaling: tot grotere glorie van God), afgekort AMDG, was de lievelingsspreuk van Ignatius van Loyola, medestichter van de Jezuïten.

[3] Bewoonden het Kleinkasteel.

[4] a 6a ad 7 am mane.

[5] Links van haar staat 100.

[6] Postmeridiem a 3a usque ad horam 4.

[7] 24 Júnÿ a 6a ad 7.

[8] 15 a Aúgústi a 6 ad 7a mane.

[9] Links naast haar staat 200.

[10] In festo S Amb a 7 usque 8a.

[11] 24 Xbris a 6 usque 7a.

[12] 15 a Aug. a 6 usque 7a mane.

[13] 25 9bris 6a medio 9 usque (derna?)

[14] 11a 9bris ab hora 10a pomeridiana usque 11am.

[15] 19 april 1647.

[16] 27 Xbris ab hora 9a usque decimam mane orat.

[17] 17 jan. a 9 usque decimam orat mane.

[18] in festo Cecilia mane a 6a usque 7a.

[19] in die ss  Sacramenti a 9a usque 10a

[20] obiit 12 decem 1668.

[21] In festo S Amb. a 7a usque (8?) mane.

[22] Deze tekst is niet zeker.

[23] 2 pentecost a 6 ad 7a mane.

[24] in (Acecus, Hemelvaart?) Dnî a 6 ad 7 a mane.

[25] 2 pentecostes a 6a ad 7a mane.

[26] 15 Aug. a 10a usque 11am.

[27] habentur ante, betekent heb ik al tevoren.

[28] Van autem, betekent echter.

[29] hora 1a ad 2a 24 Aug.

[30] Religieus in het gasthuis te Brussel.

[31] 25a 9bris a 6a ad 7a mane.

[32] 4a Aprilis a 7 ad 8a mane.

[33] 2 die natis dnî a 9a usque decimam mane.

[34] In festo Andrea ab 8 ad 9a mane.

[35] in festo magdal a 7 ad 8 mane.

[36] In festo SJ Joîs euangelista a 7 ad 8 mane.

[37] 2 a feb. mane a 7a ad 8a usque.

[38] Xia Augusti ab hora 6a ad 7am usque mane.

[39] a 6em ab 7a in festo S Laúrenti 10a Augusti.

[40] a 6 ad 7am In festo S. Laúrentii mane.

[41] Am 7a usque ad 8am mane In festo Inventionis S Crùcis.

[42] ab 8a usque 9am In In festo Venerabilis Sacramenti.

[43] a 7 ad 8m.

[44] a 9a úsqúe 10 in festo S Joannis.