Rechtbank koophandel
Start Omhoog

 

 


Gemeente Dilbeek. Kiezerlijst voor de rechtbanken van koophandel voor 1932-1933.

Het is weinig of niet geweten dat voor de Tweede Wereldoorlog de rechters en plaatsvervangende rechters van de rechtbank van koophandel werden verkozen door de plaatselijke handelaars. Voor Dilbeek hebben we een oproepingsbrief voor de verkiezing van 10 juli 1932 en een kiezerslijst uit 1932-1933.

De oproepingsbrief  is tweetalig Frans en Nederlands en bestaat uit twee delen:

In de rand van het bovenste en grootste gedeelte staat: DAAR DE STEMMING NIET VERPLICHTEND IS, zoo wordt er geen bewijs voor kosteloos vervoer afgeleverd

Van de 81 kiezers zijn er blijkbaar maar 17 komen opdagen. Bij hun naam werd een kruisje gezet.

 

GEMEENTE DILBEEK

Bijeenroeping van het Kiescollege

Verkiezing voor de Rechtbank van Koophandel.

Bureel.

AANWIJZING VAN DEN KIEZER:

MIJNHEER, MEVROUW,

Het College van Burgemeester en Schepenen van Dilbeek heeft de eer U te verzoeken, U, voorzien van dezen bijeenroepingsbrief, op Zondag 10 juli 1932, tusschen 8 en 14 uur te begeven

Gemeentejongensschool, Marktplaats
 

ten einde deel te nemen aan de verkiezing van 21 werkende leden en 18 plaatsvervangende leden der Rechtbank van Koophandel in vervanging van:

MM. Carabin, Chantrenne, Demets, De Myttenaere, Destrée L., Dewaay, Englebert, Goslain, Hamoir, Heyden, Hoorickx, Jonas, Lambert, Marchant, Mosselman, Ricquier, Vanderkindere, Van Elder, Van Droogenbroeck, Watteau et Ysewyn,

werkelijke rechters en van:

MM. Blondiau, Bovy, Campain, Cochaux, De Cleene, De Patoul, De Pauw, Destrée J., Ectors, Gasthuis, Hanssens, Henrion, Moucheron, Paeps, Uytdenhoef, Verse, Vigneron et Wolff,

plaatsvervangende rechters.

Gelief, M….., ontvangst te melden van dezen bijeenroepingsbrief, door de aanduiding van den dag dat hij U overhandigd werd, te schrijven, en uw handteeken te stellen op het hiervolgende ontvangstbewijs.

VAN WEGE HET COLLEGE:

De Secretaris,

L. DE TROY.

De Burgemeester,

L. WALRAEVENS.

 

Het onderste is een klein stukje dat moest worden afgescheurd, met in de rand: ONTVANGSTBEWIJS om te dienen voor de kiezer dat hij of zij aan de stemming heeft deelgenomen.

GEMEENTE DILBEEK

________
 

Verkiezing voor de Rechtbank van Koophandel van 10 Juli 1932.

Bureel

De ondergeteekende verklaart zijn (haar) oproepingsbrief ontvangen te hebben.

Handteeken:
 

Op de achterzijde staan inlichtingen waaraan de kiezer zich moet houden:

Onderrichtingen ten behoeve van den kiezer.
________

1.      De kiezers worden ter stemming toegelaten van 8 uur ’s morgens tot 14 uur. Indien de voorzitter het nuttig oordeelt, worden de namen der kiezers afgeroepen, hetzij bij den aanvang der stemming, hetzij in den loop der verrichtingen. Na de naamafroeping worden de kiezers die er niet op geantwoord hebben tot de stemming toegelaten tot 14 uur. De kiezer die zich te 14 uur in het lokaal bevindt, mag nog stemmen.

2.      De kiezer kan stemmen voor zooveel candidaten werkelijke rechters en voor zooveel candidaten plaatsvergangende rechters als er mandaten te begeven zijn. Er mag gestemd worden hetzij voor candidaten van verschillende lijsten (panacheeren is toegelaten). Daar de verkiezing bij meerderheid van stemmen geschiedt, zoo komt een stem, uitgebracht voor een kandidaat van een lijst, niet ten goede aan de andere candidaten van dezelfde lijst. De kiezer moet dus zooveel vakjes zwart maken als hij candidaten wil aanduiden.

3.      Op vertoon van zijn oproepingsbrief ontvangt de kiezer een stembrief uit de handen van den voorzitter. Na zijn stem uitgebracht te hebben, toont hij aan den voorzitter zijn stembrief, rechthoekig in vieren gevouwen, met den stempel aan de buitenzijde; daarna legt hij hem in de stembus en verlaat de zaal na zijn oproepingsbrief te hebben laten afstempelen door den voorzitter of door den daartoe gemachtigden bijzitter. Indien de kiezer, zelfs maar licht, zijn stembrief beschadigt of scheurt, wordt die stembrief onmiddellijk terug genomen en nietig verklaard, en zal de kiezer opnieuw moeten stemmen.

4.      De kiezer mag niet langer in het stemhokje vertoeven dan noodig is om zijn kiesbrief gereed te maken.

5.      Zijn ongeldig : I° alle andere stembrieven dan degene welke door den voorzitter werden overhandigd op het oogenblik der stemming; 2° zelfs deze stembrieven : a) indien de kiezer er geen enkelen naam op aangeteekend heeft; b) indien de kiezer er meer stemmen op uitgebracht heeft dan mandaten te begeven zijn, hetzij op de lijst der candidaten werkelijke rechters, hetzij op de lijst der candidaten plaatsvervangende rechters; c) indien de vormen of de afmetingen er van veranderd werden of indien zij van binnen een papier of eenig ander voorwerp bevatten; d) indien een schrap, een teeken of een merk, niet door de wet toegelaten, den kiezer kan doen kennen.

6.      Daar de stemming niet verplichtend is, zoo wordt er geen bewijs voor kosteloos vervoer afgeleverd.
 

De kiezerslijst

De lijst der kiezers is verdeeld als volgt: naam, voornaam en beroep, laatste woonplaats, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, datum waarop de handel is begonnen, stamnummer van het handelsregister.

1. Callebaut, Antoine Jos. tonnenhandelaar, Spanjeberg 20 Zetel te St. Jans Molenbeek, St. J. Molenbeek 29 jan. 1878 belg, 1-2-1896, 16612, stem.

2. Cardon, August assoc. Aug. Cardon en Cie. S.N.C. (kareelbakker), Maanstr. 49, Erembodegem 6 oct. 1869 belg, 1-1-1923, 26177.

3. De Godt, Pierre Philippe beenhouwer, Kaudenaardstr. 7, Anderlecht 10 apr. 1898 belg, 1-8-1924, 41844.

4. De Godt, Thomas Joseph herbergier, Stw. Ninove 213, Dilbeek 23 juni 1873 belg, 28-11-25, 35591.

5. De Knibber, François herbergier, Stw. Ninove 107, Anderlecht 8 febr. 1887 belg, 25-9-1925, 35286.

6. De Koninck, Pierre vrachter, Maanstr. 222, Dilbeek 30-sept. 1891 belg, 1-9-1926, 41619.

7. De Man, Jacques beenhouwer, Stw. Ninove 263, Itterbeek 4 febr. 1895, 1-4-1922, 44877.

8. De Meuter, Alfons loodgieter, Stw. Ninove 207, Dilbeek 15 juli 1892 belg. 3-3-1923, 16846.

9. Deneyer, Jean beenhouwer, Schilderkunstl. 28 Zetel St. Gurickpl. Brussel, Anderlecht 11 jan. 1897 belg, 11-01-1897, (in potlood bijgeschreven: Rue Ant Dansart Bruxelles 19-2-31), 1-1-1922, 26.176, , stem.

10. De Smet, Georges admin. comptoir du Soudan S.A. scheikundige, Keperenberg 10 Zetel r. du Palais 385 Bruxelles, 19-6-1926, 1265.

11. Destré, Maurice ass. manuf bonneterie Belga Destrée s.c.s., Kaudenaardstr. 66 Zetel 28 ru du Chapeau Anderlecht, St. Gilles 12 janu. 1894 belg, 17-2-1927, 2910.

12. de Viron, René admr. se. entrpr. générle. de bâtiments S.A., Kaudenaardstr. 1 Zetel Stw. Ninove Dilbeek, Dilbeek 23 febr. 1877 belg, 21-4-1928, 28974.

13. De Wolf, François Louis handel in specerijen, Stw. Ninove 275, St. K. Lombeek 14 febr. 1896 belg, 28-7-1920, 14602.

14. D’Havé, Arthur Adhém. bouwondernemer, Malolaan 3 Zetel Hopstr. 46 Brussel, Gent 16 nov. 1883, 1-2-1905, 13.354, stem.

15. D’hoir, Paul Corneille toppendraaier, Stw. Ninove 304, Dilbeek 12 mei 1907 belg, 24-5-1928, 39716.

16. Dubois, Emile wisselagent, Kalenbergstr. 8 Zetel Oude Koolmarkt 5 Brussel, St. Joost t. N. 2 jan. 1877, 1-1-1928, 47.009.

17. Durang, Frans specerijen, Berchemstr. 77, Brussel 2 jan. 1890 belg, 1-8-1927, 42179.

18. Galle, Ernest ijzerwinkelier, Kasteelstr. 3, St. M. Oudenhove 14 juni 1882 belg, 1-1-1908, 21.209.

19. Geeurickx, Ferdinand ass. La Nationale S.N.C. inktfabricant, Schoonekunstenlaan 5 Zetel Heyvaertstr. 36 St. J. Molenbeek, Brussel 31 maart 1890 belg, 10-4-1919, 3350.

20. Goossens, August schrijnwerkerij, Maanstr. 149, Herent 18 juni 1895 belg, 15-1-1926, 45228.

21. Hames, Michel Eugeen admr. delé manuf belge de Chapeaux S.A., Maanstr. 42 Zetel 18 Quai du Halage St.J. Mol., Molenbeek 30 maart 1889 belg, 17-3-1938, 4758.

22. Heldenberg, Edward beenhouwer, Jette 19 juli 1884 belg, 1-2-1920, 27.102.

23. Humblet, Paul admr. déleg. onc. étabts Humblet et Barth S.A., 6 Sleutelplasstr. Zetel : 3 Ganshorenstr. Koekelberg, Cortil Wodon 9 nov. 1898 bel, 6-3-1928, 3775, stem.

24. Janssens, Frans ass. Aug. Cardon et cie. S.N.C. kareelbakkerij, Eykelenbergstr. 18 Zetel Maanstr. 49, Dilbeek 16 aug. 1874 belg, 1-1-1923, 26.177.

25. Lambrechts, Jean Marie J. hoedenmaker, 143 Stw. Ninove, Anderlecht 28 jan. 1900 belg, 6-9-1927, 38.950.

26. Lescroart, Achille Léon broodbakker, 17 Elegemstr., Beernem 17 april 1896, 15-3-1928, 39083.

27. Linard, René Emile Jean ass. H. Van Mons et cie S.N.C. wisselagent, Maanstr. 204 Zetel: Noordstr. 26 Brussel, Itterbeek 15 dec. 1889 belg, 24-6-1922, 8644.

28. Loquet, Cesar Henr Ad. uitvoorder fruit en legumen, Welsprekenheidl. 25, Elsene 25 april 1896 belg, (in potlood bijgeschreven: R Georges Moreau 134 Anderlecht 18-7-31), 1-9-1928, 10704, stem.

29. Luyckx, Pierre schilder, Verheydenstr. 11, Dilbeek 16 febr. 1902 belg, 1-4-1926, 27910.

30. Marissens, Henri specerijwinkelier, St. Ninove 131, Anderlecht 6 oct. 1883 belg, 1-2-1883, 1-2-1928, 29667, (in potlood bijgeschreven: décédé).

31. Mertens, Frans bierhandelaar, Itterbeekscheb. 121, Dilbeek 23 maart 1899 belg, 25-4-1924, 33.308.

32. Mertens, Robert adm.; ingr. in accumulators, 19 H. P. Devosstr. Zetel Heyvaertstr. 38 St. J. Molenbeek, Gysegem 22 sept. 1881 belg, juni 1904, 9016.

33. Mes, Charles Louis plafoneerder, Stw. Ninove 29, Wambeek 16 juni 1880 belg, 1905, 27934.

34. Mes, Jean Baptist plafoneerder, Zonlaan 144, Wambeek 8 sept. 1891 belg, 8-8-1922, 32613.

35. Mes, Jean Francois, ass. Louis Mes en zoon S.N.C. plafoneerder, Stw. Ninove 29, Wambeek 19 oct. 1903 belg, 1-1-1930, 40.429.

36. Moeremans Gaëtan ass. Liebert  Moeremans et co. S.N.C. glashandel, 8 maanstr. Zetel Wolvengracht 35 Brussel, Dilbeek 5 jan. 1894 belg, 15-6—1926, 9627.

37. Moeremans, Roger, ass. Liebert Moeremans et co. S.N.C. glashandel, 8 maanstr. Zetel Wolvengracht 35 Brussel, Dilbeek 12 juni 1890 belg (in potlood bijgeschreven: 5 Square Val de la Cambre Bruxelles), 15-6-1926, 9627.

38. Noirhomme, Edward admr. déleg. onc. Etabts. Ed. Noirhomme schoenfabr., Goldendrop 1 Zetel Engelandstr. 43 St. Gillis, Lommersweiler 22 jan. 1863 belg, 1-1-1928, 502.

39. Peetermans, Pierre Alf. schoenmaker, 9 Koudenaardstraat. S.M.Bodeghem 26 dec. 1877 belg., 20-3-1927, 31471.

40. Peeters, Jean Theofiel vischhandelaar, 117 Maanstr., Schepdael 17 juni 1891 belg, 1-8-1911, 35645.

41. Personne, Henri Joseph koolhandelaar, Kattebroek, Brussel 17 sept. 1886 belg, 1-7-1929, 24653, stem.

42. Pittois, Louis Ch. Benoit ondernemer bouww., 7 Levoldlaan, Molenbeek 29 oct. 1883 belg (in potlood bijgeschreven: Rue Piers 9 Molenbeek 15-6-35), maart 1928, 49030.

43. Reniers, Georges Marie adm. de. gaz industriel S.A. gasfabrikant, 36 Welsprekendheidslaan; Zetel 38:39 Antwerpschelaan Brussel, Diest 24 nov. 1897 belg, 21-4-29, 14694.

44. Ringoet, Frans drukker, St. Ninove 247, S.Q. Lennick 11 mei 1882 belg, 1913, 38810.

45. Segers, Pierre Jean meubelverkooper, Stw. Ninove 300, S.Q. Lennick 8 mei 1882, 1-9-1911, 36986.

46. Slock, Benjamin koperbewerker, 25 Spanjebergstr., Gent 7 sept. 1883 (in potlood bijgeschreven: Chée de Louvain 82 Boortmeerbeek 3-1-35), 5-5-1925, 44882, stem.

47. Smeets, Edward admr. dé. Verreries et porcel. émaillées du Koudenaard G.C. (in potlood bijgeschreven: décédé), Schilderkunstl., Brussel 4 april 1872 belg, 1-8-1929, 29174, stem.

48. Smets, François Const. haarkapper, 144 Stw. Ninove, Mechelen 18 aug. 1888 belg, 1925, 29.934.

49. Staels, Benoit veekoopman, Stw. Ninove 20, Zetel slachthuizen van Cureghem, Strijthem 27 juni 1875 belg (in potlood bijgeschreven: Rue Vander Elst 81 Watermael 25-4-33), 1-11-1924, 39.578, stem.

50. Stevens, Pierre, metser ondernemer, Zonstr. 121, Pamel 25 juli 1884 belg, 16-1-1921, 26570.

51. Torfs, Paul Armand Louis graveerder, Danskundigstr. 22 Zetel Birminghamstr. 333 Anderlecht, Anderlecht 14 sept. 1899 belg, 1-1-1929, 7555.

52. Ulens, Theophile kleergoedhandelaar, 308 Stw. Ninove Zetel Bollewerklaan 31 Brussel, Meerbeek 30 oct. 1869 belg, 27-1-1900, 4750.

53. Van Aertenrijck, Emile D. suikerbakker, Verheydenstr. 43, Anderlecht 19 jan. 1898 belg, 25-3-1927, 38.109.

54. Van Aertenrijck, Emile D. suikerbakker, Maanstr 224, Brussel 23 april 1873 belg, 10-3-1897, 38105.

55. Van Belle, Joseph bouwondernemer, 125 Itterbeekschebaan, Anderlecht 29 maart 1892, 1-9-1926, 31.795.

56. Vanden Bogaert Jan Fr. bouwondernemer (in potlood bijgeschreven: overleden), 27 Koudenaardstr., Ternath 13 april 1877 belg, 2-6-1910, 43.376, stem.

57. Vander Velde, Joseph herbergier, 145 Stw. Ninove, O.L.V. Lombeek 18 nov. 1891 belg, 1-11-1927, 38033.

58. Vandervoorde, André Gast. herbergier en vrachter, 84 Statiestr., S.M. Bodeghem 14 juni 1879 belg, 31-7-1917, 41864.

59. Van Hoorick, Ferdin. M.L. dagbladuitgever, 122 Zonlaan Zetel 73 Mont. aux Herbes Potagères Brussel, Zele 10 aug. 1887 belg, 1-1-1921, 34666.

60. Van Keerbergen, François G. luikmaker, 108 d’Arconatistr. Zetel: R. Victoire 06 St. Gillis Brus., Brussel 25 juni 1880, 1-2-1903, 12500.

61. Van Leeuw, Gustaaf beenhouwer, 17 Verheydenstr., Anderlecht 19 mei 1885 belg, 15-2-1922, 41843.

62. Van Roye, Albert Emile houthandelaar, 18 Vlasendaelstr. Zetel: Stw. Bergen 409 Anderlecht, St. Gillis Br. 27 april 1894 belg, 1-9-1893, 20204.

63. Van Schepdael, Sylvain J. kruidenier, 261 Stw. Ninove, Schepdael 5 oct. 1896 belg, 1-9-1924, 26240.

64. Van Steyvendael, Adolf L. behanger, 13 Welsprekendheidlaan, Brussel 25 nov. 1866 belg, 1-1-1899, 32595.

65. Vereertbrugghen, André wisselagent, 47 Koudenaardstr., Opwijck 22 juli 1881 belg, 28-2-1919, 23825.

66. Verhasselt, Joseph, bouwondernemer, 70 Moortebeekstr., Dilbeek 23 jan. 1879 belg, 1-1-1926, 41072.

67. Verhasselt, Louis Fr. linkmaker, 49 Schilderkunstlaan Zetel St. Pietersstr. 54-56 Brussel, Brussel 6 oct. 1882 belg, 1-1-1910, 7621, stem.

68. Verheyden, Jan Am. R. Wollegoederenhandelaar (in potlood bijgeschreven: overleden), 41 Koudenaardestr. Zetel: Zuidstr. 66 Brussel, O.L.V. Lombeek 23 maart 1873 belg, 1-7-1923, 9868, stem.

69. Verschueren, Joseph Hub. smid, Stw. Ninove 203, Elewijt 14 aug. 1866 belg, 2-5-1891, 16847.

70. Walravens, Joseph Theod. broodbakker (in inkt bijgeschreven: overleden), 201 Stw. Ninove, Molenbeek 28 jan. 1878 belg, 1916, 33691.

71. Walravens, Pierre Jos. marbrier, 16 Kalenberg Zetel Stw. Ninove 178 Molenbeek, Molenbeek 23 sept. 1878 belg, 1-1-1920, 50.044.

72. Willems, Emile Frederic veekoopman, Molenbergstr. 58, Attenhoven 10 jan. 1896 belg, 1-3-1926, 31613, stem.

73. Wilmart, Jean ass. J. Wilmart en kinderen SNC. vuurwerkmakers, 16 Spanjebergstr. Brussel: Cinemastr. 4, Brussel 16 jan. 1890 belg, 26-10-1925, 6575, stem.

74. Winssinger, Fernand Léon, advokaat, W.H. Vlasendaelstr. 26 Zetel: Brussel Ad. Maxlaan 20-22, Dilbeek 14 mei 1889 belg, 1-1-1929, 14741.

75. Zanardi, Vincent ass. De Smet Zanardi S.N.C. vloerlegger, 7 gemeentepl. Zetel: Anderlecht 398 Stw. Ninove, Anderlecht 22 juli 1901 belg, 1-1-1929, 8091.

Aanvullende lijst:

1. François, Marie Philippine, kleermaakster, 110 Itterbeekschebaan, Borght Lombeek 25 febr. 1898 belg, 1-5-1930, 46.129, stem.

2. Frisch, Lea, ass. Frisch frères et soeur S.N.C. menthandel, 34 Welsprekendheidslaan, Zetel Brussel Bergstr. 32, Schaerbeek 21 febr. 1895 belg, 10-11-1920, 18511, stem.

3. Mertens, Jeanne Catherine papierhandelaarster (in inkt bijgeschreven: overleden), 35 Verheydenstr., Dilbeek 13 jan. 1889 belg, 1-3-1913, 31.029.

4. Michiels, Jeanne Cather. herbergierster, Koudenaardstr. 107, Dilbeek 6 febr. 1881 belg, 1917, 37.509.

5. Van Schepdael, Dorothea A., 326 Stw. Ninove, S.Q. Lennick 13 aug. 1920 belg, 13-8-1920, 13-8-1920, 46889, stem.

6. Willems, Lina, ontsmetting, 92 Moortebeekstr. Zetel: Anderlecht Stw. Bergen 534, La Madeleine 30 aug. 1889 belg, 23-6-1926, 42227.