Het kerkfabriek

De kerkbesturen voor de Rooms-katholieke eredienst werden opgericht bij keizerlijk decreet van 30 december 1809 bij het artikel 76 van de wet van 18 germinal, jaar X. Deze bleef - uitgenomen een wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten- ongewijzigd tot 5 mei 2004 toen het Vlaams parlement het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten goedkeurde. Dit decreet werd door de Vlaamse Regering op 7 mei 2004 bekrachtigd en gepubliceerd in het Staatsblad van 6 september 2004. Het trad in werking op 1 maart 2005 en vervangt grotendeels de vorige wetgeving die dus nog dateerde uit de Napoleontische tijd.

Het kerkfabriek waakt over de materiële belangen van een parochiekerk. Het is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die de goederen en gelden beheert diebestemd zijn voor de uitoefening van de openbare eredienst en die belast is met het onderhoud van de kerk. Ze is zowel aan het kerkelijk als aan het burgerlijk gezag onderworpen.

            De pastoors alsook de burgemeesters waren van rechtswege lid van het kerkfabriek en mochten niet aan de stemming deelnemen. Zij worden niet in de lijst opgenomen, uitgezonderd wanneer ze een speciale bijkomende functie bekleedden. Het bestuur werd in principe om de zes jaar herkozen met tussentijdse verkiezing om de drie jaar van de grote en kleine raadshelft. Het bestuur bestond uit enerzijds de fabrieksraad anderzijds het bureel der kerkmeesters. Tot onze spijt is er een lacune voor de periode 1826-1860. Ter illustratie geven we twee voorbeelden uit het register van Deliberatien van den Raed van het Kerkfabriek van Dilbeek 1860-1923.

                        Zitting van den Zondag zevensten April 1800 een en sestig.

hebben zich in het gewoonlyk locael der zittingen begeven de heeren Jansens Jan Bte. en Van Den Driesch Arnoldus de kleyne helft van den raed uytmaekende, als mede de heeren Coolen pastoor en Verheyden Borgemeester leden van recht wege.

Den voorzitter kondigt aen dat’er gelijkvormig de artikels 7 en 8 van het Decreet van 30 December 1809 gaet overgegaen worden tot de vervanging der leden de groote helft van den raed uytmaekende wiens mandaet is geeyndigt.

Eene stemming hier toe geopend geweest hebbende den voorzitter roept den uytslag der stemmen af die den volgenden uytslag geeft

            De heeren Theus Andreas vier stemmen

            De heer Van Den Borre Dominicus vier stemmen

            De heer Gysens Antonius vier stemmen

Deze heren de meerderheyd der stemmen bekomen hebbende en de vereyschte hoedaenigheden vereenigende door artikel 3 van het voornoemd Decreet voorgeschreven zyn onmiddellijk Raeds heeren uytgeroepen

De tegenwoordig zynde leden gaen thans over tot den keus van den voorzitter en        secretaris van den Raed

Voor d’eerste dezer fonctien Mr. Janssens de meerderheyd der stemmen bekomen hebbende is voorzitter van den raed uytgeroepen

Voor de tweede Mr. Antonius Gysens de meerderheyd der stemmen vereenigende is secretaris uytgeroepen

Eyndelyk is er bij stemming tot de vervanging overgegaen van het uyttredende lid van het Bureel der kerkmeesters

In deze werking de heer Theus Andreas de meerderheyd der stemmen bekomen hebbende is lid van het bureel der kerkmeesters benoemd

Van alle het gene het tegenwoordig proces verbael is opgemaekt

Getekend: J. F. Coolen past te Dilbeke, JB Janssens, A VD Driesch, E F Verheyden

 

Zitting van Zondag . 3 April 1864.

 

In de linkerrand: vernieuwing der kleine helft van den Raad

Hebben zich in het gewoonlyk locael der zittingen begeven de heeren Janssens J. Van den Borre H., en Van den driesch, Arnoldus. Gysens A, de groote helft van den raed uitmakende, alsmede de heeren P.J.Biermans, pastoor en Verheyden, borgemeester, leden van rechtwege.

            De voorzitter kondigt aen dat er gelykvormig aen de artikels 7 en 8 van het Decreet van 30 December 1809 gaet overgegaen worden tot de vervanging der leden de kleine helft van den raed uitmakende, wiens mandaet is geëindigd.

            Eene stemming hiertoe geopend zynde, roept de Voorzitter den uitslag der stemmen af, die den volgenden uitslag geeft.

De heeren A. Vanden Driech en G. Berckmans. in vervanging van J B. Janssens. ontslaggever.

Deze heeren de meerderheid der stemmen bekomen hebbende en de vereischte hoedanigheden vereenigende door het artikel 3 van voornoemd Decreet voorgeschreven, zyn onmiddelyk readsleden uitgeroepen.

De tegenwoordig zynde leden gaen thans over tot den keus van den voorzitter en secretaris van den Raed.

Voor d’eerste dezer fonctien de heer P.J. Biermans, pastoor de meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is voorzitter van den Raed uitgeroepen.

Voor de tweede de heer Gysens A. de meerderheid der stemmen vereenigende is secretaris uitgeroepen.

Eindelyk is er by stemming tot vervanging overgegaen van het uittredende lid van het bureel der kerkmeesters.

In deze werking de heer Van den Borre, de  meerderheid der stemmen bekomen hebbende is lid van het bureel der kerkmeesters benoemd.

Waarvan het tegenwoordig proces verbael is opgemaekt geweest en door de leden geteekend in zitting datum als voren. P J Biermans. past, A. Gysens, H. D. Vanden Borre, J. Janssens, E F Verheyden

 

Leden van de kerkraad

WAUTERS Willem, benoemd in 1810 en sedertdien herkozen tot 1828.

VERHEYLEWEGHEN Willem, 1811

JACOBS Jan Baptist, 1822, schatbewaarder in 1825

VAN CAMPENHOUT Leo, 1822

DAUMERIE Willem, 1825

VAN LAETHEM Willem, 1826

JANSSENS Jan Baptist, vóór 1860, voorzitter, neemt ontslag in 1864

THEUS Andreas, vóór 1860, raadslid tot aan +

VAN DEN DRIESCH Arnoldus, vóór 1860, lid bureel kerkmeesters, voorzitter kerkraad in 1868.

VAN DEN BORRE Henricus Dominicus, vóór 1860, raadslid

GYSENS Antonius, pachter, vóór 1860, secretaris en schatbewaarder kerkraad en bureel kerkmeesters, voorzitter bureel kerkmeesters in 1867.

JANSSENS Judocus, pachter, raadslid vanaf 1863, voorzitter bureel kerkmeesters in 1873, secretaris bureel kerkmeesters in 1867, voorzitter kerkraad in 1882, voorzitter bureel kerkmeesters in 1885.

BERCKMANS Gaspard, raadslid en schatbewaarder vanaf 1864

BIERMANS Petrus Jacobus, pastoor, voorzitter in 1864

EYLENBOSCH Joannes (Neerhof), raadslid vanaf 1867, secretaris bureel kerkmeesters in 1873.

SWALUS Ambrosius Henricus, smid en eigenaar, raadslid vanaf 1873, secretaris bureel kerkmeesters in 1885, voorzitter kerkraad en bureel kerkmeesters in 1894, schatbewaarder in 1897.

JACOBS Egidius, rademaker en pachter, raadslid vanaf 1880, secretaris bureel kerkmeesters in 1894.

EYLENBOSCH Theophilus, bakker, raadslid vanaf 1885,voorzitter in 1898, sekretaris bureel kerkmeesters in 1897.

VAN EVERBROECK Joannes Baptista, agent en eigenaar, raadslid vanaf 1894, secretaris kerkraad in 1899, schatbewaarder in 1916.

VAN MALDER Joannes Baptista, eigenaar, raadslid vanaf 1897

DE KNOP Henricus, raadslid vanaf 1897, secretaris en voorzitter in 1916

BIERMANS Augustinus, pastoor, secretaris in 1898

JANSSENS Franciscus, raadslid vanaf 1916, secretaris in 1919

GYSENS Joannes, raadslid vanaf 1916

VANDEN BORRE Dominicus, secretaris in 1915, schatbewaarder in 1918

VANDER MAETEN Franciscus, raadslid vanaf 1918

VANDEN DRIESCH Jan Baptist, raadslid in 1945

DE KNOP Frans, raadslid in 1943, voorzitter in 1963

VAN MALDER J., voorzitter in 1945

JANSSENS Paul, raadslid in 1947, secretaris (schrijver) in 1958

LEEMANS Th., raadslid in 1951

DE SAMBLANCX Maurice, raadslid in 1951, schatbewaarder in 1958

DOOMS V., raadslid in 1963

VANDENDAMME Robert, voorzitter in 19

LAEREMANS

JUDO Marc