De kosters

Tijdens het Ancien Régime kregen de kosters van ambtswege een woning toebedeeld. Een document uit het kapittelarchief van Anderlecht geeft ons een goed beeld omtrent de geplogendheden in verband met het kostersambt. Jaarlijks terugkerende posten in de kerkrekeningen waren het deel dat hem toekwam in de jaargetijden ‘Item aen ceúster van t selúe jaerget˙t’, ‘Item aenden coster voor wyn wieroock misbroot ende wasse te haelen XXXY sts’, en ‘Item den custer voor ene selve vespere.’
 

 

Eedt van den Coster:

Ick N… belove aen Onsen Alder-heli:
gsten Vader Paus van Roomen ,aen den hoogweir:
digen ende Doorluchtigen Heere Aerts-Bisschop van
Mechelen, aen den seer Eerwge. Heeren Deken ende Ca:
pittel, Eere, gehoorsaemhe˙d, ende getrauwighe˙dt.-
belove dat ick zal onderhouden alle de statu˙ten ende
ordineringen des Capittels: ende dat ick van nieman(d)
zal iet e˙sschen boven de gestelde Rechten aengaen:
de ’t ontfangen ende overbrengen der offeren, als
van alle andere profijten het Capittel toebehoorende
daer in zal ick m˙ne neerstighe˙d ende getrauwigh˙d
betoonen: gel˙ckerw˙s ick oock getrauwel˙ck zal be:
bewaeren ende wegh-slu˙ten het vatwerck, de orname(nten)
ende alderle˙ kercke-gebru˙ck-ding, dat m˙ zal in
handen gestelt worden: Ende tot meerdere sekerhe˙dt
van m˙ne voorse. neerstighe˙d ende getrauwighe˙dt, be:
love ick genoegsame Borge te stellen, in dien, ende
so dick wils. de Eerw. Heeren het selve zullen vere˙sschen
voorts zal ick trachten ter goeder trauwe m˙ne
plicht te volbrengen. Alsoo helpe m˙ Godt ende
alle s˙ne He˙lighen.

 

 

Lijst van kosters

 Godinus, custos de Dilbeca, eind 13e eeuw

BOONAERT Bartholomeus (1574)

VANDER ELST Lambertus (vanaf 1598)

POLSPOEL Hubertus (1602-1659)

POLSPOEL Carolus (1659-1691)

POLSPOEL Joannes (1665-1670)

POLSPOEL Simon (1702-1726)

POLSPOEL Judocus (1728-1732)

GILLAERD Dominicus Franciscus (1733-1761)

HALLEMANS Jan Baptist (1761-1805)

VAN MOLLE Egidius (1805-1848)

VAN MOLLE Joannes Franciscus (1848-1857)

VAN MOLLE  Bernardus Gregorius (1857-1921)

VAN MOLLE Eugenius Franciscus (omstreeks 1897-1957)

SWERTS Corneille (1957-1975)