De parochieregisters van Dilbeek

De parochieregisters zijn verwerkt in Gezinnen & Personen te Dilbeek en beginnen voor wat de dopen betreft in 1610, de ondertrouwen/huwelijken in 1617, de overlijdens/begravingen in 1652. De dopen beginnen niet toevallig in dat jaar. Vele pastoors keren na 1609 terug naar hun parochies na de afkondiging van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), onder bisschop van Mechelen Mathias Hovius en de regering de regering van Albrecht en Isabella. Dit was een rustperiode in de geschiedenis. De jaren 1672 tot en met 1676 ontbreken. Vanaf 1677 staat, op enkele uitzonderingen na, enkel nog het huwelijk en niet meer de ondertrouw aangegeven. Er ontbreken geboorten/dopen vanaf 27 mei 1732 tot en met 9 oktober 1732. In 1757 ontbreken er klaarblijkelijk ook enkele vanaf augustus tot eind november. Tevens is er een lacune van 18 augustus 1832 tot 19 januari 1833, en van 21 juli 1834 tot 11 oktober 1834. Vanaf 6 juni 1766 staat bij de geboorten/dopen voor de ouders de plaats van herkomst aangegeven. Vanaf 1779 kunnen we aan de hand van een kruisje of handteken de aard van geletterdheid nagaan. Vanaf 10 november 1785 werd door de aartsbisschop F. J. Vander Elst verplicht de namen van de ouders der gehuwden te vermelden. Tijdens de Franse overheersing (1795-1815) zijn vele pastoors wegens godsdienstvervolging ondergedoken en bleven hun parochieregisters inschrijven (1797-1802). In oktober 1798 doken vele priesters onder wegens het weigeren van de eed van haat aan het koningschap. Ze gingen hun parochianen in het geheim bezoeken. Er werd voor de geboorten/dopen een bijkomende datum ingeschreven die niet overeenstemt met de echte datum! De plechtigheid gebeurde altijd later. Ook komen deze data (meestal) niet overeen met de akten van de Burgerlijke Stand. Omdat de bevolking gesteund door hun pastoor het nieuwe Franse gezag niet goed gezind was, moeten we voor de juiste datum de voorkeur geven aan de parochieregisters. In de linkerrand van de geboorte-doopakte staat vanaf 1780 in potlood bij de jongens mort of mort au service en soms ook het jaar waarop ze in legerdienst gingen. Mort betekent dan jong overleden, mort au service overleden tijdens de dienst.

In vele gevallen gebruikte de pastoor afkortingen alsook een trema, het caret/dakje, en het apostrof/weglatingsteken. Van nýýel bv. is Van Nuvel. Een moeilijker geval is de familienaam Van Leýýen. Hier is het niet zeker of het om Van Leuwen of Van Leuven gaat. In vergelijking met andere lijkt het laatste ons het meest waarschijnlijk. De genealoog zal in de akten aandachtig moeten letten op de verscheidenheid van de namen door de grafieŽn te vergelijken. Ook maakte de pastoor willekeurig gebruik van hoofd- en kleine letters.
De klappers die tijdens de 19e eeuw werden samengesteld tonen veel onnauwkeurigheden. Voor nauwgezette controle gaat men best de registers zelf inkijken. De foliŽring is van latere datum en is niet altijd juist aangegeven. Derhalve zou er een nieuwe klapper moeten worden gemaakt die alle registers tot bv. 1920 omvat. In het digitale tijdperk zijn de oude klappers eigenlijk voorbijgestreefd. Door de nummering van de fotoís kan het zoeken aanzienlijk vlugger gaan en is foliŽring overbodig.

Belangrijk!

Belangrijk om weten is dat het maken van een gezinsreconstructie van de Sint-Ambrosiusparochie veel moeilijker is dan bij andere. Meermaals gaven de pastoors verkeerde voor- en familienamen op, tot zelfs totaal verkeerde ouders bij de dopen. Het is dan ook een zeer omslachtig werk om de juiste gezinssamenstelling te vinden. Andere bronnen brengen dikwijls de oplossing. Het moet beklemtoond worden dat het voor iemand die niet vertrouwd is met de Dilbeekse families bijna onmogelijk is om dit werk aan te vatten. Jarenlange ervaring heeft hiertoe bijgedragen. Wie de originele akten raadpleegt kan dus op een totaal verkeerd spoor worden gebracht of zaken over het hoofd zien. Uiterste aandacht is dus vereist. Oorzaak van deze verwarring is dat de ene pastoor al wat nauwgezetter te werk ging dan de andere.